Geri

Milkshake

Milkshake

STRAWBERRY

150 ₺

Milkshake

BANANA

150 ₺

Milkshake

CHOCOLATE

150 ₺